Take five best beluisterde programma van M-FM

Take five best beluisterde programma van M-FM De tweede uitzending van het jazzprogramma Take Five bleek tot verrassing van de makers Marcel van den Burg en Jan van Ee een doorslaand succes. Lees verder »

Jaarrekening Rheden 2013 sluit positief

Hoofdzakelijk door incidentele meevallers sluit de jaarrekening van de gemeente Rheden over het jaar 2013  met een positief resultaat van € 8,9 miljoen. De jaarrekening vergelijkt de vooraf begrote kosten en baten Lees verder »

Intentieverklaring evenement ICCCR2016 op Middachten

Op woensdag 23 april wordt er op Kasteel Middachten een intentieovereenkomst getekend tussen International Citroën Car Clubs Rally (ICCCR) en Middachten, waarin zij verklaren zich in te spannen voor het organiseren van Lees verder »

Sluiting Goede Vrijdag

Sluiting Goede Vrijdag Het gemeentehuis in De Steeg en de gemeentelijke servicecentra in Dieren en Velp zijn gesloten op Goede Vrijdag 18 april en Tweede Paasdag 21 april 2014. Lees verder »

Wmo-pilot

Wmo-pilot Het gesprek succesvol: Rheden gaat verder op ingeslagen weg In 2013 is de gemeente Rheden gestart met de pilot Het Gesprek in het dorp Dieren. Gesprekken met Wmo-cliënten die een individuele Lees verder »

 

Take five best beluisterde programma van M-FM

take-five-509d815eecaca

Take five best beluisterde programma van M-FM

De tweede uitzending van het jazzprogramma Take Five bleek tot verrassing van de makers Marcel van den Burg en Jan van Ee een doorslaand succes. De luisterdichtheid bleek groter dan alle andere programma’s op M-FM Streekradio. Blijkbaar voorziet dit programma in een behoefte onder de luisteraars van M-FM Streekradio. De beide jazzkenners presenteren als duo op een manier alsof ze het al jaren doen en kaatsen de bal op een ongekende manier naar elkaar toe wat af en toe resulteert in komische of emotionele dialogen. In de uitzending die gepland staat voor donderdag 25 april hebben ze weer een bijzonder item, namelijk Ronald Kuilman gespecialiseerd in oude muziek uit de veertiende en vijftiende eeuw. Raakvlak met de jazz is dat in die tijd er een thema werd genomen en er op word geïmproviseerd net zoals het is met de hedendaagse jazz. Ronald zal ook muzikale voorbeelden meenemen en er zullen ongetwijfeld paralellen getrokken worden tussen de muziek uit die tijd en de huidige jazz. De beide programmamakers hopen natuurlijk dat u als luisteraar weer zult afstemmen op M-FM Streekradio om dit bijzondere programma te beluisteren.

Jaarrekening Rheden 2013 sluit positief

gemeentehuis

Hoofdzakelijk door incidentele meevallers sluit de jaarrekening van de gemeente Rheden over het jaar 2013  met een positief resultaat van € 8,9 miljoen. De jaarrekening vergelijkt de vooraf begrote kosten en baten met de daadwerkelijke kosten en baten. 

Een groot deel van het positieve saldo, € 6.5 miljoen, betreft geld dat niet langer gereserveerd hoeft te worden, en vrijvalt. Het gaat hier o.a. om pensioenvoorzieningen, Traverse Dieren en de voormalige welzijnsstichting Carion. Het gaat hier dus om ‘administratieve voordelen’.

Daarnaast pakt op een aantal terreinen het saldo van kosten en baten positiever uit dan vooraf begroot. Het gaat hier hoofdzakelijk om de Wmo, bijstandsuitkeringen en de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeenten.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het positieve resultaat voor het grootste deel (€ 4 miljoen) te gebruiken om de algemene reserve op peil te houden.

Uit berekeningen van de provincie blijkt dat de Gelderse gemeenten hun financiële reserves de komende jaren hard nodig hebben om onzekerheden het hoofd te bieden. Vooral de overname van Rijkstaken in het sociale domein door de gemeenten zorgt voor een grote mate van onzekerheid.

Wethouder Ronald Haverkamp :”Het positieve saldo van de jaarrekening betreft vooral incidentele meevallers, die we grotendeels gebruiken om onze algemene reserve op peil te houden. Positief is natuurlijk dat we een blijvend solide financiële positie hebben. Dat is prettig voor het nieuw te vormen college, dat de komende jaren grote uitdagingen op zich af ziet komen. Het huishoudboekje is kloppend. Dat is een belangrijke steun in de rug”.

 

Deze week is de jaarrekening aangeboden aan de gemeenteraad, en wordt in juni behandeld.

Intentieverklaring evenement ICCCR2016 op Middachten

Middachten luchtfoto Ad van Beurden fotografie Velp

Op woensdag 23 april wordt er op Kasteel Middachten een intentieovereenkomst getekend tussen International Citroën Car Clubs Rally (ICCCR) en Middachten, waarin zij verklaren zich in te spannen voor het organiseren van een Citroën rally op Middachten in augustus 2016. Namens Middachten zal Franz Graaf zu Ortenburg als vertegenwoordiger van de familie de intentieovereenkomst ondertekenen.

De stichting ICCCR2016 heeft zich ten doel gesteld om de vierjaarlijks terugkerende International Citroën Car Clubs Rally (ICCCR) in Nederland te organiseren. Dit vierdaagse evenement zal naar verwachting tussen de 2.500 en 7.500 klassieke Citroëns uit de hele wereld aantrekken.

Na een uitvoerig selectieproces is op landgoed Middachten een onderkomen voor deze auto’s en de daarbij horende 5.000 à 15.000 Citroën liefhebbers gevonden.

De gemeente Rheden, waarbinnen Middachten is gelegen, ondersteunt dit initiatief van harte. Om uiting te geven aan deze ondersteuning, zal wethouder Hans Elsenaar, portefeuillehouder recreatie & toerisme bij de gemeente Rheden, aanwezig zijn bij de ondertekening.

 

Sluiting Goede Vrijdag

gemeente rheden

Sluiting Goede Vrijdag

Het gemeentehuis in De Steeg en de gemeentelijke servicecentra in Dieren en Velp zijn gesloten op Goede Vrijdag 18 april en Tweede Paasdag 21 april 2014.

Wmo-pilot

gemeente rheden

Wmo-pilot Het gesprek succesvol: Rheden gaat verder op ingeslagen weg

In 2013 is de gemeente Rheden gestart met de pilot Het Gesprek in het dorp Dieren.

Gesprekken met Wmo-cliënten die een individuele voorziening aanvragen krijgen een andere invulling. Het doel is het voeren van een ‘breed’ gesprek, waarin de vraag goed wordt geïnventariseerd, en de zelfredzaamheid van de cliënt meer dan voorheen het uitgangspunt is. De aanpak blijkt succesvol: het rapportcijfer dat de gemeente heeft gekregen van de cliënten die meedraaiden in de pilot in Dieren was een 9,2.

Mede door de goede resultaten in 2013 heeft het college van de gemeente Rheden besloten om de werkwijze in 2014 uit te rollen over heel Rheden-Rozendaal. Alles is gericht op een klantgerichte benadering, waarbij de inwoner geen last heeft van de indeling van zorgtaken in verschillende wetten.
Ook  zoekt de gemeente in 2014 de samenwerking met zorgverzekeraars. Zij voeren de Zorgverzekeringswet uit. Dit gebeurt concreet door het netwerk ouderenzorg Dieren (netwerk van 1e lijnsorganisaties) te betrekken in de aanpak.

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De gedachte hierachter is dat gemeenten het dichtst bij de inwoners staan en de zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper kunnen leveren.
Deze veranderingen gaan hand in hand met een nieuwe verhouding tussen overheid en inwoners. Meer nadruk komt te liggen op de eigen kracht van inwoners en hun eigen netwerk. De pilot Het gesprek past prima in deze benadering.

Militaire oefening in en rondom het dorp Rheden

militaire oefening

Van 24 april tot en met 9 mei a.s. oefent het 11 Infanterie Bataljon (11 Infbat) in en rondom het dorp Rheden. De oefening zal zich o.a. afspelen op de openbare weg.

De militairen beoefenen verschillende zaken zoals het overmeesteren en verdedigen van het voormalige bejaardenhuis Rhederhof aan de Snippendaalseweg 26 in Rheden. Hierbij maken zij gebruik van oefenmunitie. Tijdens de oefening wordt er gevlogen met helikopters.

Het ministerie van Defensie doet er alles aan om hinder of overlast voor inwoners en het verkeer te voorkomen. Mochten inwoners desondanks toch vragen of klachten hebben dan kunnen zij contact opnemen met het Ministerie van Defensie, Hoofdkwartier 11 Luchtmobiele Brigade in Arnhem, T (026) 35 31 296.

Loopgroep Hardlopen in Rheden

Hardlopen in Rheden

Sinds het begin van 2014 is de loopgroep “Hardlopen in Rheden” van Jan Strijker actief.

Onder begeleiding van (door de Atletiekunie gediplomeerd looptrainer) Fred Verheul worden er twee groepen getraind.
Elke woensdag trainen ’s Ochtends vanaf 09.00 uur een groep beginners actief en ’s avonds vanaf 19.30 uur traint de meer gevorderden groep.
Iedere training bestaat uit een aantal elementen die van belang zijn om ‘beter’ te gaan lopen. Dit zijn onder andere:
Ontspanning, uithoudingsvermogen, techniek, kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie.

Er wordt ook aandacht geschonken aan onderwerpen zoals: voeding, kleding, motivatie, voorkomen van blessures en toewerken naar wedstrijden. Zolang het seizoen het toelaat worden de omliggende bossen betrokken in de training. Door de verschillende routes en thema’s is er veel variatie in de trainingen.

De onderlinge gezelligheid, steun en motivatie van de groep maakt dat je al snel vorderingen boekt en weer een volgende keer wilt hardlopen.

 

Voor beide groepen is er ruimte om nieuwe leden op te nemen.

Het is mogelijk om een paar keer mee te lopen om te kijken of het bij je past.

 

Lopers kunnen zich aanmelden via info@janstrijker.nl.

Aanvullende Informatie is te verkrijgen via www.janstrijker.nl.

SP Rheden: eindelijk een eind aan intimidatie-trajecten!

SP_Rheden_620x353

Al sinds het najaar van 2013 stelt de SP Rheden de praktijken van WorkFast en TopProject in de gemeente Rheden aan de kaak. Deze trajecten werden in de gemeente ingezet om mensen met een bijstandsuitkering richting werk te begeleiden.

In het najaar van 2013 kregen verschillende politieke partijen signalen binnen over zowel WorkFast als TopProject. De SP en Gemeentebelangen besloten daarop tot het openen van een meldpunt. Hierop kwamen veel schrijnende en schokkende verhalen binnen. Cliënten voelden zich geïntimideerd, kregen angstaanvallen als ze weer een afspraak hadden op het gemeentehuis, durfden thuis niet meer een blokje om, “want ik moet bereikbaar zijn”, en verloren al hun zelfvertrouwen.

De signalen die de partijen binnen kregen, waren zodanig ernstig dat de SP besloot in december een voorstel in te dienen om direct te stoppen met beide trajecten. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde echter eerst een onderzoek afwachten dat het college had aangekondigd.

Eind februari besloot het college, naar aanleiding van het onderzoek, per direct te stoppen met TopProject en de werkwijze van WorkFast op punten te verbeteren. Tijdens de informatie-avond van 8 april bleek echter dat meerdere partijen geen vertrouwen meer hadden in WorkFast. Het college besloot daarop zelf tot het stopzetten van ook WorkFast. Een motie die de SP in wilde dienen, namens de gehele oppositie was dan ook niet meer nodig.

De SP Rheden wilde nog wel een onderzoek naar de cliënten die tijdens beide trajecten gekort zijn op de uitkering en diende daar een motie voor in, gesteund door de PvdA, Gemeentebelangen en Groep-Pieper-Rook/Burgerbelangen. “Omdat bekend is dat er problemen zijn geweest met de bejegening bij zowel TopProject als WorkFast, is het niet ondenkbaar dat het mogelijk is dat cliënten op verkeerde gronden zijn gekort. De SP wilde dat het college die dossiers nog een keer zou doornemen om zeker te weten dat de kortingen terecht zijn geweest. “ Aldus Tamara Koppelaar, raadslid SP. De coalitiepartijen vonden dit echter niet nodig en vertrouwden erop dat besluiten tot korting op uitkeringen zorgvuldig worden genomen.

“Wij zijn erg blij dat er nu eindelijk een einde komt aan dit soort praktijken in onze gemeente. Het kan nooit de bedoeling zijn dat inwoners geïntimideerd worden en bang worden om naar een afspraak op het gemeentehuis te gaan. Wij hebben gemerkt dat het voor veel mensen moeilijk was om hun verhaal ergens kwijt te kunnen. Wij zijn alle inwoners die zich bij ons, of andere partijen, hebben gemeld erg dankbaar. Zonder hun signalen hadden wij dit nooit op deze manier op de agenda kunnen zetten. Wij gaan er vanuit dat cliënten vanaf nu zorgvuldig begeleid gaan worden, waarbij de menselijke maat, maatwerk en respectvolle bejegening voorop staan. Mochten er toch weer problemen ontstaan, dan zullen wij er weer bovenop zitten!” Aldus Tamara Koppelaar.

OP PAD MET RHEDENSE SCHAAPSKUDDE

schaapskudde

Ook het komende seizoen is het mogelijk om met de Rhedense Schaapskudde mee de hei op te gaan en te ervaren hoe het leven van een schaapherder met zijn kudde en honden is.

Er zijn een tweetal varianten:

Een dagje mee met de herder:

Op vastgestelde data de maanden mei t/m oktober kunt u een dag meelopen met de kudde, herder en honden en ervaren wat het werk van de schaapherder inhoudt. Deze dag is inclusief koffie en lunch.

Driedaagse trektocht:

Er zijn een tweetal driedaagse trektochten gepland, waarbij u drie dagen met de kudde rondtrekt over de heidevelden van Nationaal Park de Veluwezoom.  Deze trektochten zijn volledig verzorgde arrangementen, inclusief twee overnachtingen. De trektochten duren van vrijdag t/m zondag. U loopt per dag tussen 5 en 12 kilometer.

Alle info over data, prijzen, boekingen e.d. kunt u vinden op de website van de Rhedense Schaapskudde: www.schaapskudde.nl

De tochten worden georganiseerd in samenwerking met Sportieve Evenementen Peter Oversteegen v.o.f